بازسازي سيستم درز انبساط عرشه پل هاي بتني موجود

اجراي صحيح سيستم هاي درز انبساط يكي از مهمترين جزييات اجرايي عرشه پل مي باشد كه لازم است در طراحي و عملكرد و مراحل مختلف اجراي آن دقت زيادي بعمل آيد. در صورت عدم توجه در ساخت، نصب و نگهداري به موقع سيستم هاي درز انبساط، آسيب هاي جدي و گاه جبران ناپذيري به سازه پل وارد مي گردد. همچنين عدم دقت در اجراي سيستم هاي درز انبساط مي تواند ترافيك روان مسير حركت را مختل سازد. لذا ضروري است در بازسازي سيستم درز انبساط به خصوصيات ويژه آن توجه شود. در اين مقاله روش بازسازي سيستم براي مسيرهاي سواره رو در پل هاي با عرشه بتن مسلح بر مبناي (EXJ-S هاي درز انبساط تا اندازه 10 سانتيمتر (درزهاي انبساط كوچك لاستيك درز انبساط از نوع توليد داخلي ارائه شده است. در اين روش بر خلاف روش هاي متداول كنوني، روسازي آسفالتي عرشه پل قبل از نصب سيستم درز انبساط اجرا مي گردد. بنابراين روش ارائه شده با عنايت ويژه به لزوم رواني حركت و ملاحظات مربوط به نگهداري پل ها، از جمله آب بند بودن پيشنهاد گرديده است. تلاش شده است با ارائه جزئيات اجرايي مربوطه، نسبت به تشريح هرچه بيشتر مراحل مختلف كار اقدام گردد، بنحوي كه در سيستم پيشنهادي پس از اجراي كامل روسازي حداكثر همخواني با پروفيل هاي طولي و عرضي امكان پذير باشد.

اجراي صحيح سيستم هاي درز انبساط يكي از مهمترين جزييات اجرايي عرشه پل مي باشد كه لازم است در طراحي و عملكرد و مراحل مختلف اجراي آن دقت زيادي بعمل آيد. در صورت عدم توجه در ساخت، نصب و نگهداري به موقع سيستم هاي درز انبساط، آسيب هاي جدي و گاه جبران ناپذيري به سازه پل وارد مي گردد. همچنين عدم دقت در اجراي سيستم هاي درز انبساط مي تواند ترافيك روان مسير حركت را مختل سازد. لذا ضروري است در بازسازي سيستم درز انبساط به خصوصيات ويژه آن توجه شود. در اين مقاله روش بازسازي سيستم براي مسيرهاي سواره رو در پل هاي با عرشه بتن مسلح بر مبناي (EXJ-S هاي درز انبساط تا اندازه 10 سانتيمتر (درزهاي انبساط كوچك لاستيك درز انبساط از نوع توليد داخلي ارائه شده است. در اين روش بر خلاف روش هاي متداول كنوني، روسازي آسفالتي عرشه پل قبل از نصب سيستم درز انبساط اجرا مي گردد. بنابراين روش ارائه شده با عنايت ويژه به لزوم رواني حركت و ملاحظات مربوط به نگهداري پل ها، از جمله آب بند بودن پيشنهاد گرديده است. تلاش شده است با ارائه جزئيات اجرايي مربوطه، نسبت به تشريح هرچه بيشتر مراحل مختلف كار اقدام گردد، بنحوي كه در سيستم پيشنهادي پس از اجراي كامل روسازي حداكثر همخواني با پروفيل هاي طولي و عرضي امكان پذير باشد.

بازسازي سيستم درز انبساط عرشه پل هاي بتني موجود

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۲۰۴۳ بازدید

جهت دانلود مقاله اینجا کلیک نمایید

دیدگاه خود را بیان کنید